Home Xây dựng Hồ sơ quyết toán gồm những gì

Hồ sơ quyết toán gồm những gì

0
Hồ sơ quyết toán gồm những gì

Các hồ sơ giải quyết công trường xây dựng bao gồm câu hỏi sẽ được gửi đến công nghệ Shun Deng là gì. Nếu bạn đang được chỉ định để thực hiện giải quyết công việc, nhưng không biết phải làm ở đâu.

Bài viết này là dành cho bạn. Hãy tìm hiểu! COA là gì? PC là gì? Qa là gì? Khu nghỉ mát là gì? Những loại khu nghỉ dưỡng phổ biến hiện đang đầu tư? Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà bạn có thể tải xuống tệp ở cuối bài viết là gì! – Mật khẩu giải nén: 500000 tóm tắt về việc giải quyết nội dung của công trình xây dựng bao gồm? Tài liệu để giải quyết các công trình xây dựng cho các nhà đầu tư cho các đơn vị xây dựng để thiết lập các công trình xây dựng hồ sơ quyết toán.

Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng gồm những gì?

Hồ sơ giải quyết xây dựng bao gồm những gì? Theo Điều 22, Nghị định 37/2015 / ND-CP. Hồ sơ giải quyết hợp đồng được thành lập bởi nhà thầu theo từng loại hợp đồng và giá hợp đồng. Nội dung của các công trình xây dựng hồ sơ quyết toán phải phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng, bao gồm các tài liệu sau: 1.

Hoàn thành bản ghi. 2. Tạp chí xây dựng xây dựng.

3. Các hồ sơ chấp nhận hoàn thành toàn bộ công việc, từng loại công việc được ký bởi ưu việt. 4.

Bảng tính của giải quyết hợp đồng xây dựng. Xác định giá trị của công việc đã hoàn thành theo hợp đồng; Giá trị của khối lượng công việc phát sinh (nếu có); Giá trị đã được thanh toán hoặc tạm thời được thanh toán và giá trị còn lại mà nhà thầu chịu trách nhiệm trả cho nhà thầu. 5.

Các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng. Hồ sơ giải quyết xây dựng bao gồm những gì?.

Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng gồm những gì?

Hồ sơ giải quyết xây dựng bao gồm những gì? Theo Điều 22, Nghị định 37/2015 / ND-CP. Hồ sơ giải quyết hợp đồng được thành lập bởi nhà thầu theo từng loại hợp đồng và giá hợp đồng. Nội dung của các công trình xây dựng hồ sơ quyết toán phải phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng, bao gồm các tài liệu sau:

1. Hồ sơ vẽ hoàn chỉnh. 2.

Tạp chí xây dựng xây dựng. 3. Các hồ sơ chấp nhận hoàn thành toàn bộ công việc, từng loại công việc được ký bởi ưu việt.

4. Bảng tính của giải quyết hợp đồng xây dựng. Xác định giá trị của công việc đã hoàn thành theo hợp đồng; Giá trị của khối lượng công việc phát sinh (nếu có); Giá trị đã được thanh toán hoặc tạm thời được thanh toán và giá trị còn lại mà nhà thầu chịu trách nhiệm trả cho nhà thầu.

5. Các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng.

1. Nguyên tắc thanh toán:

1. Nguyên tắc thanh toán: Thanh toán hợp đồng phải tuân thủ loại hợp đồng, giá hợp đồng và điều kiện trong hợp đồng. Số lần thanh toán, thời gian thanh toán, thời gian thanh toán, thời hạn thanh toán, hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán phải được quy định rõ ràng trong hợp đồng.

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm tuân thủ các điều kiện áp dụng hợp đồng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

– Đối với hợp đồng trọn gói:

– Đối với hợp đồng trọn gói: thanh toán theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá xây dựng, mặt hàng công việc, khối lượng công việc tương ứng với các giai đoạn thanh toán mà các bên đã đồng ý trong hợp đồng, khi thanh toán không yêu cầu xác nhận khối lượng hoàn thành.

– Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định:

– Đối với các hợp đồng theo đơn vị cố định Giá: thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế đã hoàn thành (bao gồm tăng hoặc giảm theo khối lượng được phê duyệt theo thẩm quyền, nếu có) được chấp nhận bởi mỗi khoản thanh toán và ứng dụng giá trong hợp đồng.

– Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh:

– Đối với các hợp đồng theo giá điều chỉnh: thanh toán trên cơ sở hoàn thành khối lượng thực tế (bao gồm tăng khối lượng hoặc giảm, nếu bất kỳ) được chấp nhận bởi mỗi khoản thanh toán và đơn giá trong hợp đồng hoặc giá ứng dụng đã điều chỉnh theo các thỏa thuận trong hợp đồng.

– Đối với hợp đồng theo thời gian:

– Đối với các hợp đồng theo thời gian: Chi phí cho các chuyên gia được xác định trên cơ sở tiền lương cho các chuyên gia và các chi phí liên quan thỏa thuận của các bên trong hợp đồng với thời gian làm việc thực tế (theo dõi tháng, tuần, ngày và giờ). Chi phí bên ngoài mức thù lao đối với các chuyên gia sẽ thanh toán theo phương thức quy định trong hợp đồng.

– Đối với hợp đồng theo giá kết hợp:

– Đối với các hợp đồng với giá kết hợp: thanh toán được thực hiện tương ứng với các loại hợp đồng theo quy định tại các điểm trên. Đối với khối lượng công việc phát sinh (ngoài hợp đồng), không có đơn giá trong hợp đồng, tuân thủ thỏa thuận bổ sung cho hợp đồng mà các bên đã thỏa thuận trước khi thực hiện và phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan. Việc điều chỉnh hợp đồng phải tuân theo các quy định của các nghị định của Chính phủ về hợp đồng hiện hành và các thông tư hướng dẫn.

Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng nhà ở gồm những gì?

Hồ sơ định cư của công trình xây dựng nhà ở là gì? Hồ sơ giải quyết công trình xây dựng nhà ở sẽ được thành lập bởi nhà thầu. Nội dung của tệp phải phù hợp với các thỏa thuận trong hợp đồng cũng như giá trị của hợp đồng. Xem thêm: Hợp đồng hợp đồng xây dựng Gói xây dựng Hồ sơ định cư xây dựng của các công trình xây dựng bao gồm các tài liệu sau: Hồ sơ chất lượng (Chấp nhận và Nhật ký xây dựng, Nhật ký xây dựng, Giấy chứng nhận chất lượng.).

Bao gồm cả toàn bộ công việc theo hợp đồng và công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng. Xem thêm: Hồ sơ chất lượng bao gồm những gì? Giá trị giải quyết hợp đồng xây dựng, ghi rõ giá trị công việc đã hoàn thành theo hợp đồng; Giá trị của khối lượng công việc phát sinh (nếu có) vượt quá phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký, giá trị phải trả hoặc nộp tạm thời và giá trị còn lại mà nhà thầu chịu trách nhiệm thanh toán cho nhà thầu. Bản vẽ hoàn chỉnh, nhật ký xây dựng để xây dựng các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Trên đây là toàn bộ nội dung của xây dựng mô hình hồ sơ quyết toán.

Quy trình lập hồ sơ quyết toán công trình xây dựng

Quy trình thiết lập các công trình xây dựng hồ sơ quyết toán Bước 1: Tính toán khối lượng xây dựng thực tế (theo bản vẽ hoàn chỉnh) của các loại công việc, hãy dần được coi là một cơ sở và dựa trên đơn giá thị trường giá thị trường và chi phí nhân rộng công khai và máy móc để tính toán trực tiếp Giá cả. Bước 2: Dựa trên các thông báo, hướng dẫn ước tính và quy định về các hệ số điều chỉnh (nếu có) cùng với chi phí tại thời điểm thanh toán (nếu có) thay đổi giữa giá nguyên liệu, thay đổi tỷ lệ hoặc tốc độ quy định. Nhà đầu tư và đơn vị xây dựng cần phải đồng ý về thời điểm áp dụng đơn giá, hệ số và tỷ lệ quy định, nên được tổng hợp dựa trên các vấn đề sau: Xác định tổng vốn thực tế được đầu tư cho dự án bao gồm chi phí chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư

Xác định số tiền thiệt hại không được bao gồm trong giá dự án (như thiên tai, dịch bệnh,.) xác định tổng vốn đầu tư thực tế vào dự án. Xác định các giá trị tài sản cố định và tài sản cố định. Xác định đầy đủ các giá trị tài sản cố định, tài sản di động của công việc được chuyển sang các đơn vị khác được sử dụng để kế toán để tăng vốn đầu tư.

Do đó, tùy thuộc vào quy mô và tính chất của dự án, quy trình thanh toán được chuẩn bị và thực hiện theo quy định hiện hành. Bạn có thể tải xuống tệp tại đây (Trích xuất mật khẩu: 500000) Tất cả các yêu cầu Vui lòng liên hệ: Shundeng Technology Co., Ltd. Địa chỉ: Số 20 VSIP II, Đường số 1, Việt Nam – Khu công nghiệp Singapore II, KLHCNDV – DT Bình Dương, P.

Hoa Phú, TP. Thu Dau Mot, T. Bình Dương Đường dây nóng: (Bà Tham) (Ông Wang) Email: @ gmail

Xem thêm: Nội dung gia cố trong 1M3 Bình Dương bê tông Nails Việt Nam, móng tay, tên, móng tay đơn là bảng điều khiển là gì? Làm thế nào để tính toán võng bảng điều khiển dầm thép I: Thông số kỹ thuật kích thước.

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here