Home Xây dựng Tt 18/2016/Tt-bxd

Tt 18/2016/Tt-bxd

0
Tt 18/2016/Tt-bxd

Thông tư 18/2016 / TT-BXD về thẩm định, phê duyệt, thiết kế, ước tính chi phí 5 năm trước Vũ Hải Minh thảo luận về lượt xem: Thông tư 18/2016 / TT-BXD Hướng dẫn thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự án xây dựng dự án do Bộ trưởng Bộ Xây dựng: a) Thông tư 18/2016 / TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2016. b) Quy định về xác minh, đánh giá và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, ước tính thiết kế và xây dựng được quy định tại Thông tư số 03/2009 / TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009 / ND-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 2 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 10/2013 / TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Thông tư số 13/2013 / TT-BXD ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Xây dựng quy định kiểm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng và Thông tư số 09/2014 / TT-BXD vào ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây dựng sửa đổi và bổ sung một số bài báo trong Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013 / ND-CP ngày 6 tháng 2 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng của lực lượng thực hiện công trình xây dựng xuất sắc kể từ khi Thông tư này có hiệu lực. Xem Tải xuống: Thông tư 18/2016 / TT-BXD Về thẩm định, Thiết kế, Ước tính Dịch vụ Kiểm toán Quảng cáo Quảng cáo Báo cáo tài chính Báo cáo Báo cáo Kiểm toán tài chính Giải quyết dự án của Dự án để hoàn tất khoản thanh toán cuối kỳ Phụ lục 1 Phụ lục 2 Phụ lục 2 điều chỉnh: a) Thông tư 18/2016 / TT-BXD quy định chi tiết đánh giá và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và cài đặt tiếp theo, dự toán xây dựng dự án theo quy định của Nghị định 59/2015 / ND-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây gọi là Nghị định 59/2015 / ND-CP).

b) Việc đánh giá nghiên cứu và chính sách đầu tư và chính sách đầu tư hoàn lại và các chính sách đầu tư về chính sách đầu tư phải tuân theo Luật Đầu tư và Luật Đầu tư Công cộng. Vui lòng xem thêm: Hệ thống các tài liệu pháp lý về kiểm toán xây dựng cơ bản Nhận xét Nội dung bài viết (Bài viết Không có đánh giá) Đang tải.Tiết kiệm 18/2016 / TT-BXD, Kiểm toán xây dựng, Thông tư Thông tư 17/2016 / TT-BXD Công suất của các tổ chức và cá nhân Hoạt động trong xây dựng Thông tư 22/2016 / TT-BXD bị bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản pháp lý.

Biểu mẫu Kiểm toán

Kiểm toán hệ thống định dạng mẫu – Phụ lục Thông tư 09/2016 / Hệ thống chương trình kiểm toán mẫu TT-BTC – Cập nhật năm

Hỗ trợ kê khai

Tuyên bố hỗ trợ HTKK Nâng cấp áp dụng Tuyên bố thuế HTKK Nâng cấp áp dụng các tiêu chuẩn khai thuế tải xuống để tiêu chuẩn hóa báo cáo tài chính để đáp ứng Thông tư 133/2016 / TT-BTC HTKK Nâng cấp thuế itaxviewer Ứng dụng khai báo Nâng cấp ứng dụng để đọc Khai thuế định dạng XML.

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here