Home Xây dựng Tcvn 371-2006

Tcvn 371-2006

0
Tcvn 371-2006

TCXDVN : Tải về tại đây.

1. Quy định chung TCXDVN

1. Quy định chung về TCXDVN Tiêu chuẩn này quy định nội dung và lệnh tiến hành thử nghiệm chất lượng xây dựng của các dự án dân dụng và công nghiệp (xây dựng mới được cải tạo) đã được hoàn thành.

1.2. Chỉ được phép mang theo bộ phận làm việc (vật phẩm xây dựng hoặc dự án) đã được xây dựng sau khi thực hiện công việc chấp nhận trong các quy định của tiêu chuẩn này.

1.3. Chỉ chấp nhận chấp nhận được: Các công trình xây dựng của thiết bị kết cấu, máy móc thiết bị xây dựng cho các mặt hàng xây dựng và công trình khi hoàn toàn phù hợp với thiết kế đã được phê duyệt, tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng và chấp nhận kỹ thuật liên quan này

Cho các công trình đã hoàn thành nhưng vẫn tồn tại về chất lượng. Những sự tồn tại nào này không ảnh hưởng đến tính bền vững và điều kiện sử dụng bình thường của dự án. Có thể chấp nhận sự chấp nhận sau đây để thực hiện các nhiệm vụ sau: Đưa ra số liệu thống kê tồn tại chất lượng (theo mẫu được liệt kê trong Phụ lục N) và quy định thời hạn sửa chữa và khắc phục cho các nhà thầu thực hiện.

Các bên liên quan có trách nhiệm giám sát và kiểm tra sửa chữa và vượt qua những sự tồn tại đó. Tiến hành chấp nhận sau khi sự tồn tại của chất lượng đã được sửa chữa

Khi chấp nhận cải tạo hoạt động với thiết bị và máy móc tích cực. Phải tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật về các quy định vận hành và vệ sinh và an toàn của đơn vị sản xuất

Biên bản: Thử nghiệm chấp nhận trong thời gian mua lại xây dựng để sử dụng dự án là cơ sở thanh toán các sản phẩm xây dựng và giải quyết giá xây dựng đã được hoàn thành. Dvn : tải về tại đâyfb-màu nền {nền :! Quan trọng; }fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {width: 100%! Quan trọng; }

(hàm () {(sc_advent_out = _advent_out || []). Đẩy ({id: “636765”, tên miền: ” “}); var g = (“Cơ thể” ) [0], k = (“tập lệnh”); = “văn bản / javascript”; = “// /js/adad_ “; = ‘async’; (k);}) ();.

1. Quy định chung TCXDVN

1. Quy định chung về TCXDVN Tiêu chuẩn này quy định nội dung và lệnh tiến hành thử nghiệm chất lượng xây dựng của các dự án dân dụng và công nghiệp (xây dựng mới được cải tạo) đã được hoàn thành.

1.2. Chỉ được phép mang theo bộ phận làm việc (vật phẩm xây dựng hoặc dự án) đã được xây dựng sau khi thực hiện công việc chấp nhận trong các quy định của tiêu chuẩn này.

1.3. Chỉ chấp nhận chấp nhận được: Các công trình xây dựng của thiết bị kết cấu, máy móc thiết bị xây dựng cho các mặt hàng xây dựng và công trình khi hoàn toàn phù hợp với thiết kế đã được phê duyệt, tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng và chấp nhận kỹ thuật liên quan này

Cho các công trình đã hoàn thành nhưng vẫn tồn tại về chất lượng. Những sự tồn tại nào này không ảnh hưởng đến tính bền vững và điều kiện sử dụng bình thường của dự án. Có thể chấp nhận sự chấp nhận sau đây để thực hiện các nhiệm vụ sau: Đưa ra số liệu thống kê tồn tại chất lượng (theo mẫu được liệt kê trong Phụ lục N) và quy định thời hạn sửa chữa và khắc phục cho các nhà thầu thực hiện.

Các bên liên quan có trách nhiệm giám sát và kiểm tra sửa chữa và vượt qua những sự tồn tại đó. Tiến hành chấp nhận sau khi sự tồn tại của chất lượng đã được sửa chữa

Khi chấp nhận cải tạo hoạt động với thiết bị và máy móc tích cực. Phải tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật về các quy định vận hành và vệ sinh và an toàn của đơn vị sản xuất

Biên bản: Thử nghiệm chấp nhận trong thời gian mua lại xây dựng để sử dụng dự án là cơ sở thanh toán các sản phẩm xây dựng và giải quyết giá xây dựng đã được hoàn thành. Dvn : tải về tại đâyfb-màu nền {nền :! Quan trọng; }fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {width: 100%! Quan trọng; }

(hàm () {(sc_advent_out = _advent_out || []). Đẩy ({id: “636765”, tên miền: ” “}); var g = (“Cơ thể” ) [0], k = (“tập lệnh”); = “văn bản / javascript”; = “// /js/adad_ “; = ‘async’; (k);}) ();.

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here