Home Xây dựng Lệ phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật

Lệ phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật

0
Lệ phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật

Xác định chi phí đánh giá báo cáo kỹ thuật và kinh tế trong trường hợp nhà đầu tư đã xác minh thiết kế bản vẽ xây dựng – Câu hỏi ước tính chi phí: Tôi muốn hỏi: Trong trường hợp nhà đầu tư đã xác minh phiên bản thiết kế xây dựng và ước tính trước khi đánh giá kinh tế kỹ thuật Báo cáo, cơ quan nhà nước được thu bởi phí quy định hoặc chỉ tính 50% phí tương ứng cho khoản 4, Điều 4 4/20/2016 / TT-BTC?.

Xác định chi phí thẩm định Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật đã thẩm tra thiết kế

Xác định chi phí đánh giá về báo cáo kỹ thuật và kỹ thuật về thiết kế của Bộ Tài chính để trả lời vấn đề này như sau: Tại điểm d, khoản 2 và khoản 4, Điều 4 của Thông tư số 209/2016 / TT-BTC tháng 11 10, 2016 của Bộ Tài chính quy định doanh thu và chế độ thu, chuyển, quản lý và sử dụng phí thẩm định cho các dự án đầu tư xây dựng, phí đánh giá thiết kế cơ bản theo quy định: “d) Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng cho các dự án quy mô nhỏ ( thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật) sử dụng vốn ngân sách nhà nước được xác định theo hướng dẫn tại điểm a của khoản này. “” Đối với các dự án đầu tư quy định, nó phải được thẩm định bởi một cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhưng cơ quan nhà nước không đủ điều kiện để đánh giá Điều đó phải thuê các chuyên gia và tư vấn kiểm tra cho công việc thẩm định hoặc có một chuyên gia, chuyên gia tư vấn xác minh hoặc đã xác minh trước khi đánh giá, cơ quan nhà nước chỉ có thể tính phí Một khoản phí bằng 50% mức phí tương ứng quy định tại điểm 1, 2 đối tượng để thu thập thông tư này. Chi phí cho thuê chuyên gia và tư vấn phải tuân thủ các quy định của Bộ Xây dựng.

Căn cứ theo quy định trên, trong trường hợp nhà đầu tư đã thực hiện xác minh trước khi đánh giá, cơ quan nhà nước chỉ có thể thu phí để đánh giá các báo cáo kinh tế và kỹ thuật với 50% mức phí tương ứng theo quy định tại điểm 1, 2 lịch thu phí ban hành cùng với Thông tư này (theo quy định tại khoản 4, Điều 4 của Bộ Tài chính số 209/2014 / TT-BTC của Bộ tài chính).

Xem thêm một số liên quan chi phí thẩm định Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật :

Xem thêm chi phí liên quan Báo cáo kỹ thuật thẩm định: Cách tính toán thông tư vận tải đất 10/2019 / TT-BXD nên áp dụng mã AM hoặc AB khi tính giá cước vận chuyển. Vận chuyển trong khoảng cách = 60km Ô tô phản ánh đất chuyển đất để xem ở đây tìm kiếm chi phí xác minh, phê duyệt giải quyết theo Thông tư 10/20/20/2016 / TT-BTC Xem tại đây.

Nội dung chi tiết thủ tục

Mẫu Mạnh, Mẫu Ts Khai – Tungsinh Thánh Bà Cực Kinh Té – Quảng lai (Theo Mẫu 04 Phụng II Cúp Nghị Nguyên 59/2015 / ND-CP ngày 18/6/2015 COOK CHẤP). Yên Cầu – Đạo Giá Quá Mức Cần Cần Thế, Quý Mô; Thri Gian Thống Hiệp; Tổ Mú Đật, Kinh Quách Kinh Tế – Xã Hội; – XEM Xét Cát y dy Tín Tín Thị Gam Nhu Cầu ở Đóng, Kham Năng Gami Phó; Cách bạn Tát Hàn Mà Mà Đóng bù Đỗ Đóng bù Đậu Đá Quốc Quốc, An Ninh, Môn Trường Quý – Sạch Lý Lý).

Xác định chi phí thẩm định Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật đã thẩm tra thiết kế

Xác định chi phí đánh giá về báo cáo kỹ thuật và kỹ thuật về thiết kế của Bộ Tài chính để trả lời vấn đề này như sau: Tại điểm d, khoản 2 và khoản 4, Điều 4 của Thông tư số 209/2016 / TT-BTC tháng 11 10, 2016 của Bộ Tài chính quy định doanh thu và chế độ thu, chuyển, quản lý và sử dụng phí thẩm định cho các dự án đầu tư xây dựng, phí đánh giá thiết kế cơ bản theo quy định: “d) Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng cho các dự án quy mô nhỏ ( thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật) sử dụng vốn ngân sách nhà nước được xác định theo hướng dẫn tại điểm a của khoản này. “” Đối với các dự án đầu tư quy định, nó phải được thẩm định bởi một cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhưng cơ quan nhà nước không đủ điều kiện để đánh giá Điều đó phải thuê các chuyên gia và tư vấn kiểm tra cho công việc thẩm định hoặc có một chuyên gia, chuyên gia tư vấn xác minh hoặc đã xác minh trước khi đánh giá, cơ quan nhà nước chỉ có thể tính phí Một khoản phí bằng 50% mức phí tương ứng quy định tại điểm 1, 2 đối tượng để thu thập thông tư này. Chi phí cho thuê chuyên gia và tư vấn phải tuân thủ các quy định của Bộ Xây dựng.

Căn cứ theo quy định trên, trong trường hợp nhà đầu tư đã thực hiện xác minh trước khi đánh giá, cơ quan nhà nước chỉ có thể thu phí để đánh giá các báo cáo kinh tế và kỹ thuật với 50% mức phí tương ứng theo quy định tại điểm 1, 2 lịch thu phí ban hành cùng với Thông tư này (theo quy định tại khoản 4, Điều 4 của Bộ Tài chính số 209/2014 / TT-BTC của Bộ tài chính).

Xem thêm một số liên quan chi phí thẩm định Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật :

Xem thêm chi phí liên quan Báo cáo kỹ thuật thẩm định: Cách tính toán thông tư vận tải đất 10/2019 / TT-BXD nên áp dụng mã AM hoặc AB khi tính giá cước vận chuyển. Vận chuyển trong khoảng cách = 60km Ô tô phản ánh đất chuyển đất để xem ở đây tìm kiếm chi phí xác minh, phê duyệt giải quyết theo Thông tư 10/20/20/2016 / TT-BTC Xem tại đây.

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here